ERBJUDEN grundades i Helsingborg/Lund 2018, med målet att förenkla köp av digital tjänster. Målsättningen är att utveckla och förändra hur människor köper digitala tjänster genom att erbjuda, enkla, säkra och roliga sätt och förena människor som behöver hjälp och människor som kan erbjuda den hjälpen.

ERBJUDEN erbjuder idag en gratis tjänst för människor som vill skapa en förfrågning. Visionen är att ERBJUDEN ska erbjuda ett helhetskoncept för personen som behöver hjälp genom att tillhandahålla genom hela processen, fram till ett lyckat projekt.

Vill du komma i kontakt med oss eller har några frågor är ni välkommna och skicka ett mail till info@erbjuden.se

Allmänt
ERBJUDEN tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva förfrågningar de önskar få utfört. Företag och privatpersoner (“Utvecklare”) får tillgång till dessa upp genom att skicka ett erbjudande på vad dem kan utföra förfrågningen i form av ett meddelande innehållande personligt meddelande och bud. Därefter blir en av utvecklarna utvalda av konsumenten beroende på vad som passar i personligt meddelande, pris och betyg. Genom att skapa ett konto i Tjänsten accepterar Konsumenten de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på ERBJUDENs webbplats.

Användande av tjänst
Konsumenten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Tjänsten är korrekta och aktuella. Vidare ansvarar Konsumenten för att förfrågninsbeskrivningen innehåller korrekt och relevant information om den förfrågan som Konsumenten önskar få utfört. ERBJUDEN har rätt att göra ändringar i förfrågninsbeskrivningen i syfte att göra den mer relevant och tydlig eller i syfte att ta bort otillåtet eller olämpligt innehåll utan att meddela Konsumenten. ERBJUDEN kan även komma att kontakta Konsumenten för att inhämta ytterligare information om uppdraget som Konsumenten önskar få utfört.

Konsumenten ansvarar för att allt innehåll som Konsumenten laddar upp eller på annat sätt genererar i Tjänsten inte strider mot svensk lag eller tredje parts rättigheter samt inte upplevs som kränkande eller stötande. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Konsumenten länkar till i Tjänsten. Överträdelse mot dessa Villkor kan innebära att förfrågningen raderas och i allvarliga fall att Konsumenten blir permanent avstängd från Tjänsten.

Ansvar och ansvarsbegränsning
ERBJUDEN kan ej hållas ansvariga för kostnader som Konsumenten erhållit till följd av användandet av Tjänsten.

ERBJUDEN är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Utvecklare och Konsumenter.

ERBJUDEN kan dessutom ej hållas ansvariga för ofullständigt arbete från Utvecklare.

Immateriella rättigheter
ERBJUDEN innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för Konsumenten genom användningen av Tjänsten. Detsamma gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten. ERBJUDEN innehar de immateriella rättigheterna till de förfrågninsbeskrivningar, inklusive bilder, som lämnas i Tjänsten av Konsument. Dessa kan komma att publiceras i ERBJUDENs kanaler och användas i marknadsföringssyfte. Vid publicering på ERBJUDENs publika hemsida eller annan publik kanal, döljs alla eventuella personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter
ERBJUDEN värnar om din personliga integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR). Användande av Tjänsten kräver att ERBJUDEN registrerar Konsumentens e-postadress. Syftet med denna registrering är att Konsumenten ska kunna använda Tjänsten samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av Villkoren. Vid skapande av en förfråningsbeskrivning godkänner Konsumenten att deras kontaktuppgifter och innehållet i uppdragsbeskrivningen lämnas till de Utvecklaren som har blivit vald. Detta görs genom att till Tjänsten anslutna Utvecklare har möjlighet och skapa erbjudanden mot förfrågan. För fullständig information om hur ERBJUDEN behandlar personuppgifter, läs mer under fliken Integritetspolicy.

Cookies
ERBJUDEN använder cookies för att Tjänsten ska fungera ordentligt och för att analysera hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre. I vissa fall använder vi även cookies i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder oss av, varför vi använder dem här under fliken Cookies.

Omdömen
ERBJUDEN strävar efter att hålla hög kvalitet i Tjänsten och förmedla kontakt med seriösa Utvecklare till Konsumenterna. Därför uppmuntrar ERBJUDEN Konsumenten att lämna ett omdöme om Utvecklaren efter utfört uppdrag. Med anledning av detta kan Konsumenten komma att bli kontaktad av ERBJUDENs Kundservice i syfte att utvärdera utvecklarens arbete. Konsumenter kan även på eget initiativ lämna omdöme om en Utvecklare på ERBJUDENs Webbplats efter avslutad förfrågan.

ERBJUDEN tar ej ansvar för innehåll i omdömen som kan uppfattas som stötande, otillbörligt eller på annat sätt orättvist vare sig från Konsument eller i svar på omdömen från Utvecklare.

E-postutskick och marknadsföring
ERBJUDEN skickar e-postmeddelanden till Konsumenter som registrerat ett konto i Tjänsten. Dessa meddelanden kan innehålla viktig information om Tjänsten, uppdateringar om Konsumentens uppdragsförfrågan eller nyhetsbrev. Konsumenten godkänner genom dessa Villkor att ERBJUDEN får skicka Konsumenten e-postmeddelanden. I alla e-postmeddelanden finns möjlighet för Konsumenten att avregistrera sig från framtida utskick. Det går även att ändra e-postutskick i inställningar på profilsidan.

Ändringar
ERBJUDEN har rätt att göra ändringar i Villkoren när vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv hålla sig uppdaterad på innehållet i de vid var tid gällande Villkoren som alltid finns tillgängliga på ERBJUDEN webbplats. Om ändringar genomförs som är av sådan karaktär att användandet av ERBJUDEN förändras på ett betydande sätt för Konsumenten kommer detta att meddelas.

Kontaktinformation till ERBJUDEN
info@erbjuden.se

Allmänt
ERBJUDEN tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva förfrågningar de önskar få utfört. Företag och privatpersoner (“Utvecklare”) får tillgång till dessa upp genom att skicka ett erbjudande på vad dem kan utföra förfrågningen i form av ett meddelande innehållande personligt meddelande och bud. Därefter blir en av utvecklarna utvalda av konsumenten beroende på vad som passar i personligt meddelande, pris och betyg.

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för alla Utvecklare som använder Tjänsten. I det fall Utvecklaren ingått ett avtal om att utföra tjänster åt Konsumenten så gäller de villkor som anges i dessa villkor. Villkoren anses vara bindande från och med det datum Konsumenten väljer ett erbjudande från en Utvecklare och godkänner dem, inuti Tjänsten i samband med val av erbjudande.

Grundkrav
Utvecklaren förbinder sig att under hela perioden som Utvecklare är ansluten till Tjänsten inneha F-skattsedel, följa svensk lag samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist med Konsument.

Användande av tjänst
Kontaktuppgifter eller annat innehåll i förfrågningsbeskrivning som Utvecklare tar del av genom Tjänsten är ERBJUDENs egendom och får ej användas i annat syfte än att erbjuda sina tjänster som direkt svar på den aktuella förfrågningsbeskrivningen. Tjänsten får endast brukas av Utvecklaren för eget bruk och Utvecklaren får ej ge tredje part tillgång till information som erhållits genom Tjänsten.

Tillhandahållande av tjänst ERBJUDEN äger rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten i den omfattning som ERBJUDEN bedömer är nödvändig för att uppdatera och förbättra Tjänsten. Kompensation kan ej utkrävas för sådana störningar.

Ansvar och ansvarsbegränsning
Utvecklaren ansvarar för att uppgifter som uppges av Utvecklaren i Tjänsten är riktiga och inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. ERBJUDEN har rätt att utan förvarning radera uppgifter som angivits av Utvecklaren om innehållet anses olagligt eller olämpligt.

Utvecklaren är skyldig att ersätta skada som förorsakas ERBJUDEN genom att Utvecklaren brutit mot Villkoren eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar bland annat ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt övriga ersättningar.

ERBJUDEN kan ej hållas ansvariga för kostnader eller förlorade intäkter som Utvecklaren erhållit till följd av användandet av Tjänsten.

ERBJUDEN är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Utvecklare och Konsumenter.

ERBJUDEN kan dessutom ej hållas ansvariga för betalningar som Konsumenten tar.

Force majeure
Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av ett visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

Personuppgifter
Parterna kan inom ramen för Villkoren komma att behandla personuppgifter. Parterna är överens om att vardera Part är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling. Vardera Part behandlar således personuppgifter på egen risk och eget ansvar.

I den mån Part lämnar ut personuppgifter till den andra Parten är den mottagande Parten personuppgiftsansvarig för uppgifterna och ska endast behandla uppgifterna för ändamål som ligger i linje med Villkoren. Det åligger vardera Part att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som behandlas.

I den mån ERBJUDEN måste radera eller uppdatera Konsuments uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, eller annan tillämplig lag, har inte Utvecklaren rätt till återbetalning för att Utvecklaren inte längre kan se dessa uppgifter i Tjänsten.

Konsumentens omdömen om utvecklaren
Utvecklaren godkänner att Konsumenter kan lämna omdömen om uppdrag som Utvecklaren utfört. ERBJUDEN är inte ansvariga för innehållet i Konsumenternas omdömen men åtar sig att ej publicera omdömen vars innehåll bryter mot svensk lag.

Utvecklaren äger inte rätt att begära borttag eller korrigering i lämnade omdömen.

Immateriella rättigheter
ERBJUDEN äger rättigheterna till Tjänsten och allt innehåll som laddas upp eller skapas däri av Utvecklare och Konsumenter. Vid uppladdning av innehåll såsom uppgifter om Utvecklaren, text och bilder ger Utvecklaren ERBJUDENs oinskränkt rätt att fritt förfoga över innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Utvecklaren får även använda innehållet i marknadsföringssyfte.

Ändringar
ERBJUDEN äger rätt att ändra och göra tillägg i Villkoren. Om väsentliga ändringar eller tillägg görs meddelas Utvecklaren om detta genom anslag i Tjänsten senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

ERBJUDEN äger rätt att ändra utseende, funktionalitet och innehåll i Tjänsten utan att i förväg meddela Utvecklaren om detta.

Överlåtelse
Utvecklarens rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan ERBJUDENs skriftliga medgivande. Om ERBJUDEN medger överlåtelse svarar den tillträdande Utvecklaren solidariskt med den frånträdande Utvecklaren för förpliktelser hänförliga till perioden före tidpunkten för överlåtelse.

ERBJUDEN har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Utvecklaren, överlåta rättigheter och skyldigheter.

Sekretess
Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som Part mottagit från den andra Parten och som är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet eller på annat sätt är att betrakta som konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av Parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som ERBJUDEN erhåller från Utvecklare för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att betrakta som konfidentiella. Om Utvecklaren brutit mot Villkoren äger ERBJUDEN rätt att informera Konsumenter som använder Tjänsten om detta.

Uppsägning
Uppsägning av Tjänsten sker genom att Utvecklare skicka ett e-post till ERBJUDENs informations e-post.

Om Utvecklaren bryter mot Villkoren äger ERBJUDEN rätt att omedelbart avbryta Tjänsten till dess att Utvecklaren återigen följer Villkoren. ERBJUDEN äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Utvecklaren har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. För det fall att ERBJUDEN skulle försättas i konkurs äger konkursboet träda i ERBJUDENs ställe.

Tillämplig lag och tvist
Tvist mellan Parterna med anledning av Villkoren ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Om Parterna inte kan enas ska tolkning och tillämpning av Villkoren avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.

För ERBJUDEN är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom ERBJUDENs verksamhet är ERBJUDEN personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@erbjuden.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

På denna webbplats www.erbjuden.se och www.erbjuden.com används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att ERBJUDEN ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer:
• En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
• En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.